NFE har gitt innspill til høring om Omsetningsrådets myndighet

Les om høringen her. NFEs høringssvar finner du blant de andre høringssvarene, men vi gjengir det også nedenfor. Formålet var ikke foreslått endret, men vi ønsket allikevel å kommentere formålet med regelverket for omsetningsrådet.

Innspill til høring om forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m.

Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE) arbeider for å bedre folkehelsen gjennom ernæring, og ønsker med dette å komme med innspill til høringen om Omsetningsrådets myndighet. Vi legger vekt på to forhold av prinsipiell art som berører Omsetningsrådets potensielle rolle som folkehelseaktør:

I: Omsetningsrådets formål

Høringsnotatet viser til Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Meldingen innledes med at «den jordbruksbaserte verdikjeden er en av Norges få komplette verdikjeder». Det gjør at denne verdikjeden kan være et godt verktøy for å bidra til å oppfylle nasjonale helse- og ernæringsmessige målsetninger. NFE mener at det er en svakhet ved markedsreguleringsordningen at ikke formålet i regelverket for markedsregulering gjenspeiler dette. Formålet bør være å tilpasse produksjonen av landbruksprodukter ikke bare etter etterspørselen, men også å sikre at landbruksproduksjonen vris til produksjon av matvarer som er ernæringsmessig bedre og som gir lavere miljøbelastning.

II: Omsetningsrådet og opplysningskontorene for landbruket

I høringsnotatet vises det også til Granavolden-plattformen, der regjeringen utrykker et behov for å «Utrede nytteeffekten av opplysningskontorene, og om aktivitet, ressursbruk og organisering er målrettet for å løse dagens opplysningsbehov.» Dagens opplysningsbehov bør reflektere myndighetenes kostholdsråd og målsetninger for reduksjon av ikke-smittsomme sykdommer, samt miljø- og klimamålsetninger, fremfor å sikre økt forbruk av landbruksprodukter som myndighetene gjennom kostholdsrådene oppfordrer befolkningen til å begrense inntaket av. En samordning av aktivitetene til opplysningskontorene er fordelaktig for å støtte opp under myndighetenes målsetninger et bedre kosthold i befolkningen, og NFE støtter at en omstrukturering også må omfatte opplysningskontoret for frukt og grønt.

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Ernæringsvitenskap

v/Anne Lene Løvhaug og Camilla Sanne Huseby

Legg igjen et svar