green fern plant inside clear glass vase

Det er ikke lenger fritak for merverdiavgiftsplikt for alternativ behandling – oppdatert vedr. undervisning

Departementet foreslo i høringsnotatet å oppheve unntaket i
merverdiavgiftsloven § 3-3 om alternativ behandling, og § 3-3 ble opphevet den 21.12.2020. Dette innebærer at omsetning og formidling av alle typer alternativ behandling i utgangspunktet blir avgiftspliktig. For enkelte typer alternativ behandling vil unntaket for helsetjenester i § 3-2 likevel kunne innebære at denne type tjenester blir unntatt når de ytes av autorisert helsepersonell.

Du kan lese merverdiloven her. Unntakene er beskrevet i § 3-2. Kort oppsummert ser det ut til at det som er omfattet av unntaket er alternativ behandling innenfor helsevesenets rammer og/eller utført av autorisert helsepersonell. NFE foreslo å føye til: “Unntatt er også ernæringsarbeid når tjenesten utøves av registrert personell med vitenskapelig basert ernæringsutdannelse og kompetanse», men ble ikke hørt.

Du finner både høringsdokumenter og NFEs høringssvar på på regjeringen.no: Høring – Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

Nedenfor gjengis litt fra innledningen til innspillet, men les gjerne hele NFEs høringssvar.

«Fritak fra merverdiavgift er et kraftfullt incitament som bør benyttes til å fremme folkehelsen. NFE støtter at alternativ behandling, definert som “praksis som ikke oppfyller kravene til vitenskapelighet, dokumenterbarhet og systematisert kunnskapsbasert erfaring” (fra side 6 i høringsnotatet), ikke bør kvalifisere for avgiftsfritak.

I dette høringsinnspillet ønsker vi å problematisere at ernæringsarbeid som utøves utenfor helsetjenesten faller inn under alternativ behandling, selv om praksis bygger på vitenskapelige prinsipper og faglighet. NFE mener at forslaget til endringer av merverdiavgiftsloven bør omfatte et fritak for merverdiavgift for ernæringspraksis som utøves av fagpersoner med kunnskapsbasert ernæringskompetanse på lik linje med kliniske ernæringsfysiologer som utøver samme tjeneste, innenfor eller utenfor det offentlige helsevesenet. Dette på bakgrunn av nøytralitetsprinsippet.»

Et av våre medlemmer gjorde oss oppmerksom på at undervisning, men ikke rådgivning er unntatt mva-plikt iht Skatteetatens merverdiavgiftshåndbok kp 3-5.2 § 3-5. Verdt å sjekke ut! Grenseoppgangen her er nok ikke helt rett frem, så ta kontakt med skattemyndighetene for å avklare om din virksomhet faller innenfor denne bestemmelsen.

Du finner en bloggpost på Miniforetak.no som belyser dette nærmere.

Legg igjen et svar