NFE har avgitt høringsinnspill om mva på alternativ behandling

Du finner både høringsdokumenter og NFEs høringssvar på på regjeringen.no: Høring – Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

Nedenfor gjengis litt fra innledningen til innspillet, men les gjerne hele NFEs høringssvar.

«Fritak fra merverdiavgift er et kraftfullt incitament som bør benyttes til å fremme folkehelsen. NFE støtter at alternativ behandling, definert som “praksis som ikke oppfyller kravene til vitenskapelighet, dokumenterbarhet og systematisert kunnskapsbasert erfaring” (fra side 6 i høringsnotatet), ikke bør kvalifisere for avgiftsfritak.

I dette høringsinnspillet ønsker vi å problematisere at ernæringsarbeid som utøves utenfor helsetjenesten faller inn under alternativ behandling, selv om praksis bygger på vitenskapelige prinsipper og faglighet. NFE mener at forslaget til endringer av merverdiavgiftsloven bør omfatte et fritak for merverdiavgift for ernæringspraksis som utøves av fagpersoner med kunnskapsbasert ernæringskompetanse på lik linje med kliniske ernæringsfysiologer som utøver samme tjeneste, innenfor eller utenfor det offentlige helsevesenet. Dette på bakgrunn av nøytralitetsprinsippet.»