Utlysning av midler fra Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse for 2018

Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse sitt formål er blant annet å fremme forståelsen av kostholdets betydning for helse, støtte opplysningsvirksomhet om kosthold og ernæring – spesielt overfor barn og unge – og støtte tiltak for bedring av kostholdet. I 2018 deler vi ut midler fra en pott på inntil kr. 200.000,- som skal fordeles på flere tiltak.

Utdelingen av midlene i 2018 skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som fremmer praktiske matlagingsferdigheter blant unge i alderen 10-18 år, for eksempel i fritidsklubber. Maten som lages og kunnskapen som formidles må være i tråd med Helsedirektoratets kostråd.

Søknaden skal være kortfattet (maks 2 sider, se vedlagt mal), og inkludere prosjektbeskrivelse og et budsjett. Søknader i størrelsesorden kr. 50 000-60 000 vil komme i betraktning, og prosjektet må ha potensiale til å kunne etableres over tid. Søknader om utstyr der utstyret ikke er knyttet opp mot planlagt og beskrevet aktivitet for deltakerne vil ikke bli prioritert.

Søknadsfristen er 06.04.2018. Søknaden sendes per epost til: landsforeningen.kh@gmail.com

Melding om eventuelt tildelte midler formidles per e-post i juni 2018. Tildelte midler må brukes opp innen en toårs periode, og bortfaller dersom tiltaket ikke er påbegynt samme året som tildelingen. De som mottar midler skal sende en kort rapport om bruken av tildelte midler og eventuelt annet som stiftelsen ber om i tildelingsbrevet. Rapporten skal foreligge stiftelsen innen ett år etter tildelingen så sant ikke annet er avtalt med Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse.

Mal for samarbeidserklæring

Mal for søknad

 

Legg igjen et svar