Vedtekter

Vedtekter for Norsk Forening for Ernæringsvitenskap

Godkjent på NFEs årsmøte 11. mars 2019.

§1. Navn

Foreningens navn er Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE).

§2. Formål

Foreningen har til formål å skape et faglig og sosialt samhold mellom medlemmer som oppfyller krav til medlemskap:

 • ivareta og utvikle en faglig identitet
 • ivareta faglige interesser
 • fremme kunnskap om den faglige kompetansen til kandidater med bachelor eller mastergrad i ernæring

§3. Arbeidsoppgaver for foreningen

Ivareta og utvikle en faglig identitet ved å:

 • arrangere felles møter for medlemmene
 • bidra til utgivelsen av Norsk Tidsskrift for Ernæring

Ivareta faglige interesser ved:

 • vitenskapelige møter
 • opplysning om pågående aktiviteter på ernæringsfronten
 • fremme etter- og videre utdannelse

Fremme kunnskap om medlemmenes faglige kompetanse ved å:

 • drive utadrettet virksomhet
 • søke kontakt med andre organisasjoner tilknyttet ernæringsfaget for å ivareta felles interesser

§4. Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver som er utdannet til minimum:

 • ernæringsfysiolog ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo
 • cand.mag/cand.real/cand.scient innen ernæring
 • bachelor i ernæring/ernæringsfysiologi
 • bachelor i samfunnsernæring

Som medlem kan også opptas enhver som er under utdanning til de overnevnte grader. Som medlem kan styret etter søknad oppta personer med likeverdig utdanning. Innmelding i NFE er gyldig etter betalt medlemskontingent. Utmelding av NFE skal skje skriftlig. Utmeldinger vil også skje automatisk dersom medlemmer unnlater å betale medlemskontingenten eller ved ukjent adresse, dvs. når tidsskriftet og annen post kommer i retur.

§5. Kontingent

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Et år deles inn i fire kvartaler. Det første året betaler man kontingent for nå- og gjenværende kvartal. Deretter betaler alle som pr. 1. januar er medlem årskontigent for inneværende år.

§6. Styret

1.  Sammensetning

Foreningen ledes av et styre bestående av 5 styremedlemmer, leder, nestleder, og 3 styrerepresentanter samt 2 vararepresentanter. Styret og vararepresentantene velges på generalforsamlingen. Full utskiftning av styret bør unngås ved at henholdsvis 2 og 3 styremedlemmer velges nye hvert andre år. Valget gjelder for to år av gangen for styremedlemmene. Vararepresentanter velges for et år av gangen. Generalforsamlingen velger leder. Leder kan velge mellom å sitte i ett eller to år. Den som velges til leder bør ha sittet i styret for NFE tidligere. Leder har ansvaret for å innkalle til første styremøte etter generalforsamlingen, hvor resten av styret konstituerer seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Styret skal ha minst 4 møter i året. Det skal innkalles til styremøte når minst 2 medlemmer finner det nødvendig. Vararepresentantene bør innkalles til alle styremøter, og har tale -, og forslagsrett, og automatisk stemmerett ved fravær blant styremedlemmene. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Medlemmene har rett til å få referat fra møtene.

Det kan velges en studentrepresentant. Dersom det velges en studentrepresentant i styret, blir studentrepresentanten valgt for ett år. Denne vil ha en observatørrolle i styret, og har dermed ikke stemmerett.

2. Arbeidsoppgaver

Styret skal:

 • lede foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens vedtekter
 • holde medlemsregisteret ajour
 • representere foreningen og avgi uttalelser i foreningens navn
 • styret kan forespørre en eller flere medlemmer som rådgivere i bestemte saker eller nedsette en arbeidsgruppe
 • planlegge foreningens arbeid
 • iverksette beslutninger som er vedtatt på generalforsamlingen
 • ivareta foreningens økonomi
 • legge frem for generalforsamlingen beretning om foreningens virksomhet og beretning om regnskap
 • innkalle til medlemsmøte når særlige viktige saker skal behandles

§7. Signatur og prokura

Styreleder sammen med ett av styrets medlemmer kan meddeles signatur og prokura.

§8. Generalforsamlingen

Generalforsamling avholdes i første halvdel av mars. Forslag til saker til dagsorden må være sendt styret innen 15. januar. Styret sender innkallelse og saksliste minst 3 uker før generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmerett. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er til stede. Vedtak blir fattet med alminnelig flertall. Generalforsamlingen skal behandle følgende:

 • årsberetning
 • regnskap
 • forslag til budsjett
 • valg av leder
 • valg av styrerepresentanter
 • valg av vararepresentanter
 • valg av 2 personer i valgkomite
 • valg av 2 revisorer
 • fremsatte forslag

§9. Ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det ønskes av styret eller minst 1/10 av medlemmene. Styret sender innkallelse til medlemmene med minst 3 ukers varsel.

§10. Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring behandles på generalforsamlingen. Vedtektsendring krever minst alminnelig flertall. Forhåndsstemmer kan avgis. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt på generalforsamlingen.

§11. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare skje når minst ¾ av medlemmene stemmer for det ved uravstemning. Foreningens midler går til formål som ligger innenfor rammen av §2 i disse vedtektene.

§12. Fortolkningstvist

Oppstår det tvist om tolkning av disse vedtekter, avgjøres spørsmålet med bindende virkning av en voldgiftsrett dannet etter rettegangslovens regler.