Vedtekter for NFE

§1. Navn

Foreningens navn er Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE).

I engelskspråklig sammenheng er navnet Norwegian Association of Nutrition Science, (NANS). 


§2. Formål

Foreningen har til overordnet formål å jobbe for bedre ernæring i befolkningen, og å ivareta medlemmenes interesser på tvers av utdannelsesretninger innen ernæringsfaget. 

Dette inkluderer å:

 • ivareta og utvikle en felles faglig identitet
 • skape et faglig og sosialt samhold mellom medlemmer
 • fremme medlemmenes faglige kompetanse
 • arbeide for at myndighetene skal anerkjenne og prioritere behovet for ernæringskompetanse og opprette flere ernæringsrelaterte stillinger på ulike nivå i samfunnet

§3. Arbeidsoppgaver for foreningen

Ivareta og utvikle en faglig identitet ved å:

 • arrangere felles møter for medlemmene
 • bidra til utgivelsen av Norsk Tidsskrift for Ernæring

Ivareta faglige interesser ved:

 • vitenskapelige møter
 • opplysning om pågående aktiviteter på ernæringsfronten
 • fremme etter- og videreutdannelse

Fremme kunnskap om medlemmenes faglige kompetanse ved å:

 • drive utadrettet virksomhet
 • søke kontakt med andre organisasjoner tilknyttet ernæringsfaget for å ivareta felles interesser

§4. Medlemskap

Alle med minimum utdanning på bachelornivå i ernæring fra NOKUT-godkjente høyskoler eller universitet i Norge eller fra tilsvarende utdanning i utlandet kan bli medlem i foreningen. Personer som er under utdanning på minimum bachelornivå kan også bli medlem. 

§5. Kontingent

Medlemskontingent fastsettes av generalforsamlingen. Medlemskontingent faktureres i løpet av januar. Medlemskap gjelder for kalenderåret du melder deg inn og gjelder til det sies opp skriftlig. Nyinnmeldte faktureres fortløpende og prisen justeres etter innmeldingsdato. Medlemmer som melder seg inn 1. juli eller senere betaler halv kontingent for resten av året. Ved innmelding 1. november eller senere faktureres ikke medlemskontingent for inneværende år.

Foreningen har følgende medlemskategorier:

 • Ordinær medlem: har alle rettigheter og får printet versjon av NTFE sendt i posten
 • Studentmedlem: redusert medlemskontingent, har alle rettigheter og får printet versjon av NTFE sendt i posten

Et medlem som ikke har betalt medlemskontingent for inneværende kalenderår innen 1. april blir strøket som medlem og meldt ut av foreningens lukkede medlemsgrupper i sosiale medier.

§6. Styret

1.  Sammensetning

Foreningen ledes av et styre som består av styreleder (heretter kalt leder), nestleder, opptil fire ordinære styremedlemmer, opptil to varamedlemmer og opptil to studentrepresentanter. Styret, varamedlemmene og studentrepresentantene velges på generalforsamlingen. Full utskiftning av styret bør unngås ved at henholdsvis 2 og 3 styremedlemmer velges nye hvert andre år. Valget gjelder for to år av gangen for styremedlemmene. Varamedlemmer og studentrepresentant(er) velges for ett år. 

Generalforsamlingen velger leder. Den som velges til leder bør ha sittet i styret for NFE tidligere. Leder har ansvaret for å innkalle til første styremøte etter generalforsamlingen, hvor resten av styret konstituerer seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret skal ha minst 4 møter i året. Det skal innkalles til styremøte når minst 2 medlemmer finner det nødvendig. Varamedlemmene bør innkalles til alle styremøter, og har tale -, og forslagsrett, og automatisk stemmerett ved fravær blant styremedlemmene. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Foreningens medlemmer har rett til å få referat fra møtene.
2. Arbeidsoppgaver

Styret skal:

 • Lede foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens vedtekter
 • Holde medlemsregisteret ajour
 • Representere foreningen og avgi uttalelser i foreningens navn
 • Styret kan forespørre en eller flere medlemmer som rådgivere i bestemte saker eller nedsette en arbeidsgruppe
 • Planlegge foreningens arbeid
 • Iverksette beslutninger som er vedtatt på generalforsamlingen
 • Ivareta foreningens økonomi
 • Legge frem for generalforsamlingen beretning om foreningens virksomhet og beretning om regnskap
 • Innkalle til medlemsmøte når særlige viktige saker skal behandles
 • Velge representantene som skal sitte i styret i NTFE
 • Publisere årlig oversikt over fullførte masteroppgaver og doktorgradsdisputaser om kostholds- og ernæringsrelaterte temaer

§7. Signatur og prokura

Styreleder sammen med ett av styrets medlemmer kan meddeles signatur og prokura.

§8. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen avholdes i løpet av første kvartal, fortrinnsvis i løpet av februar. Forslag til saker til dagsorden må være sendt styret innen 15. januar. Styret sender innkallelse og saksliste minst 3 uker før generalforsamlingen. Alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten før generalforsamling har stemmerett. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er til stede. Vedtak blir fattet med alminnelig flertall. 

Generalforsamlingen skal behandle følgende:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Medlemskontingent
 • Forslag til budsjett for inneværende år
 • Valg av leder
 • Valg av styremedlemmer
 • Valg av studentrepresentanter
 • Valg av 2 medlemmer i valgkomite
 • Evtl. fremsatte forslag

§9. Ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det ønskes av styret eller minst 1/10 av medlemmene. Styret sender innkallelse til medlemmene med minst 3 ukers varsel.

§10. Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring behandles på generalforsamlingen. Vedtektsendring krever minst alminnelig flertall. Forhåndsstemmer kan avgis. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt på generalforsamlingen.

§11. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare skje når minst ¾ av medlemmene stemmer for det ved uravstemning. Foreningens midler går til formål som ligger innenfor rammen av §2 i disse vedtektene.

§12. Fusjon

Fusjon med annen organisasjon kan kun vedtas av generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling med minst 3/4 flertall av avgitte stemmer. Foreningens aktiva inngår i den fusjonerte organisasjonen.

§13. Fortolkningstvist

Oppstår det tvist om tolkning av disse vedtekter, avgjøres spørsmålet med bindende virkning av en voldgiftsrett dannet etter rettergangslovens regler.

Godkjent på NFEs årsmøte 12. mars 2024.