Vedtekter for NFE

§1. Navn

Foreningens navn er Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE).

I engelskspråklig sammenheng er navnet Norwegian Association of Nutrition Science, (NANS).


§2. Formål

Foreningen har til overordnet formål å jobbe for bedre ernæring i befolkningen, og å ivareta medlemmenes interesser på tvers av utdannelsesretninger innen ernæringsfaget.

Dette inkluderer å:

 • ivareta og utvikle en felles faglig identitet
 • skape et faglig og sosialt samhold mellom medlemmer
 • fremme medlemmenes faglige kompetanse
 • arbeide for at myndighetene skal anerkjenne og prioritere behovet for ernæringskompetanse og opprette flere ernæringsrelaterte stillinger på ulike nivå i samfunnet

§3. Arbeidsoppgaver for foreningen

Ivareta og utvikle en faglig identitet ved å:

 • arrangere felles møter for medlemmene
 • bidra til utgivelsen av Norsk Tidsskrift for Ernæring

Ivareta faglige interesser ved:

 • vitenskapelige møter
 • opplysning om pågående aktiviteter på ernæringsfronten
 • fremme etter- og videreutdannelse

Fremme kunnskap om medlemmenes faglige kompetanse ved å:

 • drive utadrettet virksomhet
 • søke kontakt med andre organisasjoner tilknyttet ernæringsfaget for å ivareta felles interesser

§4. Medlemskap

Alle med minimum utdanning på bachelornivå i ernæring fra NOKUT-godkjente høyskoler eller universitet i Norge eller fra tilsvarende utdanning i utlandet kan bli medlem i foreningen. Personer som er under utdanning på minimum bachelornivå kan også bli medlem.

§5. Kontingent

Medlemskontingent fastsettes av generalforsamlingen. Medlemsavgiften faktureres i løpet av første kvartal. Nyinnmeldte faktureres fortløpende.

§6. Styret

1.  Sammensetning

Foreningen ledes av et styre som består av leder, nestleder, opptil fire ordinære styrerepresentanter, opptil to vararepresentanter og opptil to studentrepresentanter. Styret og vararepresentantene velges på generalforsamlingen. Full utskiftning av styret bør unngås ved at henholdsvis 2 og 3 styremedlemmer velges nye hvert andre år. Valget gjelder for to år av gangen for styremedlemmene. Vararepresentanter velges for et år av gangen. Generalforsamlingen velger leder. Leder kan velge mellom å sitte i ett eller to år. Den som velges til leder bør ha sittet i styret for NFE tidligere. Leder har ansvaret for å innkalle til første styremøte etter generalforsamlingen, hvor resten av styret konstituerer seg selv. Studentrepresentanten(e) er valgt for ett år, har en observatørrolle i styret og dermed ikke stemmerett.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Styret skal ha minst 4 møter i året. Det skal innkalles til styremøte når minst 2 medlemmer finner det nødvendig. Vararepresentantene bør innkalles til alle styremøter, og har tale -, og forslagsrett, og automatisk stemmerett ved fravær blant styremedlemmene. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Medlemmene har rett til å få referat fra møtene. 

2. Arbeidsoppgaver

Styret skal:

 • lede foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens vedtekter
 • holde medlemsregisteret ajour
 • representere foreningen og avgi uttalelser i foreningens navn
 • styret kan forespørre en eller flere medlemmer som rådgivere i bestemte saker eller nedsette en arbeidsgruppe
 • planlegge foreningens arbeid
 • iverksette beslutninger som er vedtatt på generalforsamlingen
 • ivareta foreningens økonomi
 • legge frem for generalforsamlingen beretning om foreningens virksomhet og beretning om regnskap
 • innkalle til medlemsmøte når særlige viktige saker skal behandles

§7. Signatur og prokura

Styreleder sammen med ett av styrets medlemmer kan meddeles signatur og prokura.

§8. Generalforsamlingen

Generalforsamling avholdes i løpet av februar. Forslag til saker til dagsorden må være sendt styret innen 15. januar. Styret sender innkallelse og saksliste minst 3 uker før generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmerett. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er til stede. Vedtak blir fattet med alminnelig flertall. Generalforsamlingen skal behandle følgende:

 • årsberetning
 • regnskap
 • forslag til budsjett
 • valg av leder
 • valg av styrerepresentanter
 • valg av vararepresentanter
 • valg av 2 personer i valgkomite
 • fremsatte forslag

§9. Ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det ønskes av styret eller minst 1/10 av medlemmene. Styret sender innkallelse til medlemmene med minst 3 ukers varsel.

§10. Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring behandles på generalforsamlingen. Vedtektsendring krever minst alminnelig flertall. Forhåndsstemmer kan avgis. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt på generalforsamlingen.

§11. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare skje når minst ¾ av medlemmene stemmer for det ved uravstemning. Foreningens midler går til formål som ligger innenfor rammen av §2 i disse vedtektene.

§12. Fortolkningstvist

Oppstår det tvist om tolkning av disse vedtekter, avgjøres spørsmålet med bindende virkning av en voldgiftsrett dannet etter rettergangslovens regler.

Vedtektene er godkjent på NFEs årsmøte 18. februar 2021