Årsmelding NFE 2020

Innledning
NFE er en interesseforening for ernæringsutdannede (se vedtektene § 4). Foreningen har til overordnet formål å jobbe for bedre ernæring i befolkningen, og å ivareta medlemmenes interesser på tvers av utdannelsesretninger innen ernæringsfaget.
Dette inkluderer å:
• ivareta og utvikle en felles faglig identitet
• skape et faglig og sosialt samhold mellom medlemmer
• fremme medlemmenes faglige kompetanse
• arbeide for at myndighetene skal anerkjenne og prioritere behovet for ernæringskompetanse og opprette flere ernæringsrelaterte stillinger på ulike nivå i samfunnet

NFE er medeier i Norsk Tidsskrift for Ernæring (NTFE) (NFE 50 % / KEFF 50 %). Medlemmer får bladet fire ganger i året inkludert i medlemsavgiften.
Alt arbeid i foreningen foregår på frivillig basis og ut fra styremedlemmenes genuine interesse for faget.

Styret
NFEs styre 2020-2021, valgt av årsmøtet 5. mars 2020, har bestått av:
Leder: Camilla Sanne Huseby
Nestleder: Anne Lene Løvhaug
Økonomiansvarlig: Martine Josefine Franzen
Medlemsansvarlig: Kristine Hansen Vinje
Styremedlemmer: Camilla Haugstveit Warren, Steinunn Bachmann Josteinsdottir
Varamedlemmer: Karina Salte Stokkeland, Daniel Bienek Studentrepresentant: Sandra Mauer

Steinunn Bachmann Josteinsdottir har gått ut av stillingen som foreningsassistent og inn i styret som ordinært styremedlem, slik det ble foreslått og vedtatt på årsmøtet i 2020.

Det har ikke blitt tatt opp ytterligere en studentrepresentant slik årsmøte ga styret anledning til.

Medlemmer
Ved utgangen av 2020 hadde NFE 389 medlemmer, men fikk bare inn medlemskontingent for ca. 350.

Styremøter
NFEs styre har hatt 7 digitale styremøter og en rekke digitale arbeidsmøter, blant annet i forbindelse med innføring av nytt medlemsregister og regnskapsprogram, planlegging og gjennomføring av medlemsaktiviteter, oppfølging av sosiale medier mm.
Viktige saker NFEs styre har arbeidet med
• Høringer
• Europeisk samarbeid
• Intern policy for å representere styret utad
• Rekruttering
• Etiske retningslinjer for utstillere/sponsorer
• Formidle stillingsutlysninger, fagartikler og nyheter på lukket medlemsside på facebook
• Fremme bredden i ernæringskompetanse, blant annet gjennom brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet

Andre fora NFE har vært representert
• Kostforum
• Referansegruppe pakkeforløp
• NTFEs styre
• Samarbeid med European Nutritionists Assosiation, ENA
• Flere medlemmer har deltatt i ekspertpanelet og prosjektgruppa for
Food-EPI

Aktiviteter og arrangement
Aktiviteten i NFE har vært preget av koronapandemien og det har ikke vært noen arrangement med fysisk tilstedeværelse siden årsmøtet 5. mars 2020. NFE har arrangert 3 digitale QUIZ og 2 digitale erfaringskafeer med hhv. ca. 20 og 80 deltakere. Det var også svært god deltakelse på quiz.

Økonomi
NFE har i 2020 redusert utgiftene noe. Det har vært nødvendig å gjøre endringer siden medlemstallet etter foregående års opprydning har vist seg å være lavere enn tidligere antatt. Årsregnskapet viser et lite overskudd.

Regnskap og budsjett
Vedlagt følger regnskap for 2020 og budsjett for 2021. Dette blir presentert på årsmøtet.

Oslo, 23.01.2021 Camilla Sanne Huseby